SFE Fast - SFEno

SFE Fast

Å kjøpe straum til ein fast pris kan samanliknast med å ha fast rente på eit lån i banken. Vi tilbyr 1-års fastpris til alle våre bedriftskundar, du betaler då same pris per kWh heile året. 

SFE Fast gjev deg fleire fordelar. Prisen din blir ikkje påverka av ei eventuell prisstigning i marknaden, og du kan lettare berekne dei framtidige straumkostnadane til bedrifta. Ulempa ved å inngå ei fastprisavtale er at du ikkje vil få med deg ein eventuell prisnedgang i marknaden. Denne avtala er for deg som vil unngå prishopp og vil vite kva straumen kostar til ei kvar tid. Vi tek omsyn til den einskilde bedrifta sin profil og behov når vi gjev tilbod om fastpris. Vi fakturerer månadleg, etterskotsvis.

Kontaktskjema

 

Leveringsvilkår næringskundar

Sparetips

Skru heilt av eletriske apparat