Bredvatn kraftverk

SFE Produksjon har utgreia moglegheitene for utbygging av Bredvatn kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket ligg i Åskoravassdraget. SFE Produksjon ønskjer å utvikle prosjektet som kan gje samfunnet tiltrengt ny, rein energi og samstundes bidra til auka lokal verdiskaping. Prosjektet er eit utvidingsprosjekt i tilknyting til eksisterande Åskåra kraftverk og vil med små inngrep bidra med om lag 60 GWh ny fornybar produksjon.

Prosjektet er no på høyring med høyringsfrist 31. mars 2014. Merknader sendast til nve@nve.no.

Søknad med tilknytta dokument finn du her:
Konsesjonssøknad
Fagrapport landskap
Fagrapport landbruk
Fagrapport forureining
Fagrapport kulturmiljø
Fagrapport naturmiljø
Fagrapport friluftsliv
Samfunsmessige verknader
Informasjonsbrosjyre

Sjå meir informasjon om prosjektet på NVE sine heimesider.

Sparetips

Alternativ lysbruk