Generalforsamling i SFE

Sogn og Fjordane Energi AS kallar inn til generalforsamling fredag den 20.juni kl. 11:00 ved selskapet sitt hovudkontor på Sandane.

Saker som skal handsamast:

1. Val av møteleiar
2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2013, og fastsetting av
balanse pr. 31.12.2013 for Sogn og Fjordane Energi AS
5. Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlem er
og medlemmer av revisjonsutvalet
6. Val til styret og val nemnd

Etter generalforsamlinga vert det eigarmøte. Tema i eigarmøtet vil mellom anna vere:
• Generell informasjon om status i SFE
• Framlegging av langtidsprognose for 2015-2024
• Drøftingar rundt utbyttepolitikk

Årsrapport 2013

Sparetips

Følg med på energibruken