Ny kraftsystemutgreiing

SFE Nett AS er utpeika av NVE som ansvarleg for å utarbeide kraftsystemutgreiinga for Sogn og Fjordane. Denne skal beskrive dagens kraftsystem og framtidige overføringstilhøve.

Målet for utgreiinga er å medvirke til ei koordinert og samfunnsrasjonell utbygging av regional og sentralnettet. Dette er eit kontinuerleg arbeid, og utgreiinga vert revidert anna kvart år. Utgreiinga er ingen bindande plan, men vil utgjere ein del av grunnlaget for konsesjonshandsaming av tiltak i kraftsystemet.

Hovedrapporten er eit offentleg dokument som skal samanfatte arbeidet og presentere dei viktigaste konklusjonane. No er utgreiinga for 2016 klar, og du kan lese denne her:

Sparetips

Luft rett