VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG KONSERNMÅL

Visjon
”Kraft til å påverke framtida” er SFE sin visjon, og denne er felles for konsernet og selskapa i konsernet.

Forretningsidé
Selskapet sitt føremål er produksjon, omsetting og overføring av elektrisk energi, samt anna verksemd knytt til desse områda. Selskapet kan bygge ut anlegg, drive, kjøpe og selje anlegg og selskap i samband med dette.

Verksemda kan også drivast i samarbeid med eller ved deltaking i andre selskap med tilsvarande formål.

Selskapet kan også engasjere seg i andre forretningsområde og selskap når dette er eigna til å styrke hovudføremålet eller fører til rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar.

Selskapet skal drivast på forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eigarane.

Overordna konsernmål og strategiar

  1. Mellom dei beste på operativ drift av kjerneverksemdene.
  2. Oppnå lønsam vekst og utvikling av kjerneverksemdene.
  3. Sikre lokal eigarforankring og godt omdøme.
  4. Sikre vidare organisasjonsutvikling, godt HMS-resultat og kontinuerleg prosessforbetring.
  5. Sikre tilstrekkeleg kapital til prioriterte investeringar

Økonomiske mål
SFE skal gjennom utbytte og verdiauke på selskapet gje eigarane ei konkurransedyktig langsiktig avkasting samanlikna med alternativ investering med tilsvarande risiko.

Målsetnaden er å innrette verksemdene i konsernet slik at SFE oppnår minimum BBB- som kredittrating hos dei store finansinstitusjonane.

SFE fører ein utbytepolitikk der 70% av konsernet sitt årsresultat vert utbetalt som utbytte (gjeld SFE sin del av konsernresultatet).