EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utarbeider tilråding for eierstyring og selskapsledelse. Tilrådingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning. Oslo Børs krever at noterte selskap årlig skal gji en samlet redegjørelse for selskapet sin eierstyring og selskapsledelse i forhold til tilrådingen fra NUES. SFE er ikke omfattet av dette kravet fra Oslo Børs men ønsker å følge NUES sin tilråding.

Under finner de SFE sin vurdering av status ift NUES sin tilråding.

Eierstyring og selskapsledelse i SFE

Følgende er medlemmer i SFE sitt utvalg:

Jenny Følling (leder)
Jannicke Hilland
Leidulf Gloppestad