VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG KONSERNMÅL

Visjon
"Kraft til å påvirke fremtiden" er SFE sin visjon, og denne er felles for konsernet og selskapene i konsernet. 

Forretningsidé
Selskapet sitt formål er produksjon, omsetting og overføring av elektrisk energi, samt annen virksomhet knyttet til disse områdene. Selskapet kan bygge ut anlegg, drive, kjøpe, og selge anlegg og selskap i samarbeid med dette.

Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltaking i andre selskap med tilsvarende formål. 

Selskapet kan også engasjere seg i andre forretningsområder og selskap når dette er egnet til å styrke hovedformålet eller fører til rasjonell utnytting av selskapet sine ressurser. 

Selskapet skal drives på forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eierne. 

Overordnet konsernmål og strategier

  1. Mellom de beste på operativ drift av kjernevirksomhetene.
  2. Oppnå lønnsom vekst og utvikling av kjernevirksomhetene.
  3. Sikre lokal eierforankring og godt omdømme.
  4. Sikre videre organisasjonsutvikling, godt HMS-resultat og kontinuerlig prosessforbedring.
  5. Sikre tilstrekkelig kapital til prioriterte investeringer

Økonomiske mål
SFE skal gjennom utbytte og verdiøkning på selskapet gi eierne en konkurransedyktig langsiktig avkastning sammenlignet med alternativ investering med tilsvarende risiko.

Målsetningen er å innrette virksomhetene i konsernet slik at SFE oppnår minimum BBB- som kredittrating hos de store finansinstitusjonene. 

SFE fører en utbyttepolitikk der 70% av konsernet sitt årsresultat er utbetalt som utbytte (gjelder SFE sin del av konsernresultatet).