Vi tek samfunnsansvar

I over 100 år har SFE gått i spissen og bygd ut fornybarnæringa på Vestlandet. Vi har levert kraft, arbeidsplassar og lokale verdiar som har bidrege til utvikling i regionen. Vårt bidrag har vore tydeleg nærvær i lokalsamfunna gjennom arbeidsplassar, aktivitet og engasjement. Vi som verksemd tek samfunnsansvaret på alvor.

Ei berekraftig framtid er avhengig av stadig meir fornybar energi. Med utviklinga av vass- og vindkraft, og elektrifisering bidreg SFE til klimamåla. Dette gjer vi ved å forvalte naturressursar til det beste for fellesskapet. Saman med dei dyktige medarbeidarane våre skal vi halde fram med å skape verdiar for eigarane våre, for kundane, for lokalsamfunnet, og for dei komande generasjonane.

Etiske retningslinjer for leverandørar

Lokalt engasjement  Samarbeid med Plan Norge

Fråsegn openheitslova

Lokalt engasjement
Les meir
Samarbeid med Plan Norge
Les meir