VINDKRAFT

SFE <picture/>

Tilgang på fornybar energi er ein føresetnad for å løyse klimautfordringane og for å utvikle ny industri i Noreg. Når dagens fossile energibruk skal erstattast med fornybar energi, krever det mykje ny, fornybar energi. Mesteparten av denne kjem frå vindkraft. Noreg har nokre av Europas beste vindressursar. Dette er ein ressurs vi bør utnytte, både av omsynet til klimaet og verdiskaping. Les meir om Lutelandet Vindkraftverk her.